• Bezpieczne zakupy
 • Szybka wysyłka
 • 14 dni na zwrot towaru

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania umów sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży towaru.

§ 2. DEFINICJE PONIŻSZYM SŁOWOM NADAJE SIĘ W REGULAMINIE NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

 1. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub ukończyła 13 lat i dysponuje zgodą przedstawiciela prawnego lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupu towarów lub usług za pośrednictwem sklepu internetowego;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Moto46 Umowę Sprzedaży nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Moto46 – „Moto46” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie (ul. Kurza 4 70- 795 Szczecin), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000227081, NIP: 955-21-15-817, REGON: 812745332, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł;
 5. Pracownik – pracownik upoważniony przez Moto46 do reprezentowania spółki w zakresie przyjmowania zamówień oraz ich realizacji na rzecz Klienta,
 6. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Moto46 na Stronie internetowej;
 7. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod domeną adresem www.carbonfoxgroup.com;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;
 9. Towar – dostępna w asortymencie Sklepu internetowego rzecz ruchoma;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Moto46, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru i miejsce wydania Towaru, a także dane Klienta. Zamówienie każdego Produktu jest traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Przesłanie przez Klienta do Moto46 Zamówienia powinno nastąpić w sposób określony w ustępach następujących Regulaminu.
 2. Zamówienia są składane oraz przyjmowane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Złożenie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się przez Klienta do panelu Klienta na Stronie internetowej i wypełnieniu formularza zamówienia lub bez uprzedniego zalogowania, po podaniu wszystkich danych wskazanych w formularzu zamówienia na Stronie internetowej.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Moto46 dochodzi wraz z przesłaniem Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub Strony internetowej potwierdzenia Zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym. Nieotrzymanie przez Klienta potwierdzenia w terminie 7 dni od złożenia zamówienia jest równoznaczne z brakiem akceptacji Zamówienia przez Moto46 i z nie zawarciem umowy sprzedaży Towaru.
 5. Zamówienie złożone w sposób określony powyżej zostaje przyjęte do realizacji w chwili przekazania Klientowi przez Pracownika unikatowego numeru Zamówienia. Jeżeli Klient pomimo złożenia Zamówienia nie otrzymał takiego potwierdzenia i numeru jest zobowiązany do kontaktu z Pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej Moto46 bądź telefonicznie przez dane kontaktowe Moto46 udostępnione na Stronie internetowej.
 6. Przedmiotem Zamówienia są Towary umieszczone przez Klienta w koszyku Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia. W formularzu Zamówienia Klient wprowadza:
  • imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer VIN pojazdu (fakultatywnie);
  • adres dostawy;
  • metodę wysyłki;
  • metodę płatności.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia, aż do momentu potwierdzenia Zamówienia w sposób opisany w ust. 8 poniżej.
 8. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia, wraz z wybraniem na Stronie internetowej pola „Potwierdź zamówienie”.
 9. Do złożenia Zamówienia konieczne jest złożenie przez Klienta oświadczenia o znajomości i akceptacji Regulaminu. Wraz ze złożeniem tego oświadczenia Klient wyraża zgodę na uregulowanie stosunków prawnych z Moto46 w sposób określony w Regulaminie.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja Zamówień następuje po zawarciu umowy sprzedaży oraz nadaniu unikatowego numeru Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia przez Klienta Towaru, który jest niedostępny, Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia w ustalonym terminie. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Klient niewyrażający zgody na przedłużenie terminu realizacji Zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar Moto46 zwróci Klientowi zapłaconą cenę w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy. W przypadku akceptacji przez Klienta nowego terminu realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie zrealizowane w nowym terminie, umowa ulegnie w tym zakresie odpowiedniej modyfikacji, a Moto46 nie pozostaje wówczas w opóźnieniu w wykonaniu zobowiązania.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 2 umowa sprzedaży uważana będzie za niezawartą. W przypadku dokonania przez klienta przedpłaty, Moto46 zwróci Klientowi zapłaconą cenę w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
 4. Po dodaniu Towaru do koszyka podany jest przewidywany czas dostawy danego Towaru do Klienta. Termin ten liczony jest od dnia następującego po dniu przyjęcia zamówienia do realizacji, do dnia odbioru paczki zawierającej Towar przez przewoźnika (lub kuriera) realizującego dostawę. Termin podany jest w dniach roboczych. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest realizowane w terminie najdłuższym, a Towary wysyłane są zbiorczo w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 5. W przypadku wybranych Towarów, w szczególności z uwagi na ich gabaryty lub podatność na uszkodzenia, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy.
 6. Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera lub przewoźnika sporządzić protokół szkody. Uszkodzenia powinny zostać zgłoszone kurierowi (lub przewoźnikowi) przed odbiorem przesyłki, a następnie Moto46. Jeżeli uszkodzenia nie były możliwe do zauważenia z zewnątrz powinny zostać zgłoszone kurierowi (lub przewoźnikowi) oraz Moto46 najpóźniej w terminie 7 dni od obioru przesyłki.
 7. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Cena łączna zamówienia, którą Kupujący jest zobowiązany uiścić za dane zamówienie, zostaje przekazana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w  § 3 ust. 5 Regulaminu.
 9. Cena Zamówienia podawana jest w złotych polskich, obejmuje ceny zamówionych produktów wraz z podatkiem od Towarów i usług, koszty dostawy oraz uwzględnia ewentualne rabaty i promocje.
 10. Moto46 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem że nie może to dotyczyć ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 12. Do każdego Towaru dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umowy zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje poprzez przekazanie Klientowi dowodu zakupu wraz z dostarczonym Towarem.
 13. Faktura wystawiana jest na wyraźne oświadczenie Klienta zawarte w treści Zamówienia i po podaniu wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktura VAT może zostać wystawiona i przesłana do Klienta w formie elektronicznej.
 14. Moto46 zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, jeżeli Klient nie dokonał odbioru Towaru stanowiącego przedmiot wcześniejszego Zamówienia.

§ 5. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za zamówione Towary może nastąpić wedle wyboru Klienta, według jednego z następujących sposobów:
  • zapłata przy odbiorze Towaru, w miejscu przeznaczenia przesyłki zawierającej towar (wskazanym przez Klienta w treści zamówienia jako „Adres dostawy”);
  • przelewem na rachunek bankowy Moto46 wskazany na Stronie internetowej;
  • płatnością elektroniczną, w jeden ze sposobów wskazany w treści formularza Zamówienia.
 2. Sposób płatności określony w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu dopuszczalny jest wyłącznie w odniesieniu do Zamówień o kwocie płatności do 500,00 zł.
 3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem na konto lub w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora, za pośrednictwem którego płatność jest realizowana. Moto46 zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień połączonych z wysyłką poza terytorium Polski.

§ 6. GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Warunki gwarancji są regulowane wówczas przez producenta we właściwych kartach gwarancyjnych.
 2. Moto46 odpowiada wobec Klienta za wady Towaru z tytułu rękojmi w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556¹ – 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi mogą być kierowane do Moto46 na adres: ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, opis wady, datę stwierdzenia wady, sposób powstania wady (o ile jest znany), żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient powinien dostarczyć wadliwy Towar oraz dowód jego zakupu.
 4. Wobec Moto46 powinny być kierowane reklamacje z tytułu rękojmi. Reklamacje z tytułu gwarancji należy kierować do gwaranta, zgodnie z treścią warunków gwarancji Towaru.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Klient zawierający z Moto46 umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, pod warunkiem że z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z Towarem.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Klient powinien poinformować Moto46 przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dostępnego tutaj (choć nie jest to obowiązkowe). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać na przykład przesłane na adres email Moto46: office@carbonfoxgroup.com lub pocztą. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przy-sługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Moto46, z zastrzeżeniem że Moto46 jest zobowiązane do odebrania Towaru na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w zwykły sposób pocztą. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Moto46), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Moto46 zostało poinformowane przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Moto46 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres siedziby Moto46.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Moto46 świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi elektronicznie w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta i korzystania z konta Sklepu internetowego. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia konta w Sklepie internetowym.
 2. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane w trakcie rejestracji konta oraz aktualizować swoje dane w Sklepie internetowym.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem praw nabytych przez drugą Stronę.
 4. Moto46 może wypowiedzieć Klientowi ze skutkiem natychmiastowym lub odmówić Klientowi prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego z ważnych powodów, za które uznaje się korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób rażąco sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa, zakłócanie przez Klienta prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, uporczywe składanie i rezygnowanie przez Klienta z Zamówień.
 5. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie internetowym może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie Moto46 stosownego oświadczenia, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwi zapoznanie się Moto46 z oświadczeniem Klienta.
 6. Moto46 może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 7. Moto46 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się podjąć działania ukierunkowane na usunięcie w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 8. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adres: ul. Kurza 4, 70-795 Szczecin lub pocztą elektroniczną adres e-mail: office@carbonfoxgroup.com. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 9. Moto46 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu w terminie do 14 dni.

§ 9. DANE OSOBOWE

Informacje na temat przetwarzania przez Moto46 danych Klientów dostępne są tutaj.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2021 roku.
 2. Moto46 zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn, niezależnych od Moto46.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Moto46 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w siedzibie Moto46 oraz na stronie internetowej i wywołują skutek do Zamówień złożonych po ich wejściu w życie.
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Moto46, rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Moto46.
Współpraca

Partnerzy

This website uses cookies

This website uses cookies to support its functionality and to monitor how you use our website. To provide you with the best user experience, please enable certain cookies in your settings and click "Accept".

Necessary
Functional
Statistical
Marketing

Cookies are small text files stored on your computer by websites you browse. Websites use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Cookies that are necessary for the website to function properly do not require your consent. All other cookies require your consent before they are set in your browser. You can change your decision about the use of cookies at any time on our privacy policy page.